Regulamin

I. Definicje­

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach strony www.fotohtml.pl

4. Serwis internetowy dostępny pod adresem www.fotohtml.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Usługi – czynności wykonywane na rzecz Klienta, prezentowane w serwisie internetowym.

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy FOTOHTML Grzegorz Stach, Brunary 132, 38-315 Uście Gorlickie, NIP: 738-203-20-94 REGON: 123005717 – a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego www.fotohtml.pl i jego ewentualnych subdomen.

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Usług.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.fotohtml.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Informacyjna strona internetowa działająca pod www.fotohtml.pl prowadzona jest przez  firmę FOTOHTML Grzegorz Stach, Brunary 132, 38-315 Uście Gorlickie, NIP: 738-203-20-94 REGON: 123005717.

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach strony internetowej

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji usług dostępnych w ramach strony internetowej

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach strony internetowej.

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach strony internetowej.

2.5. Korzystanie ze strony internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

b.) Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

c.) Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies.

2.6. W celu korzystania ze strony internetowej Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa FOTOHTML Grzegorz Stach, Brunary 132, 38-315 Uście Gorlickie, zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.fotohtml.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Usługach podane na stronie internetowej, w szczególności ich opisy, zakres oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze strony internetowej

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze strony internetowej jest telefoniczne lub e-mailowe złożenie zamówienia.

3.2. Rejestracja nie jest wymagana.

3.4. FOTOHTML  może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze strony internetowej jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, strona internetowa firmy FOTOHTML podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze strony internetowej w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach strony internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze strony internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla FOTOHTML

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach strony internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej należy wejść na stronę internetową www.fotohtml.pl, dokonać wyboru usług oraz ich ilości (wyrażonej, w zależności od rodzaju towaru w sztukach lub gramach), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich zamówienie drogą e-mailową lub telefonicznie.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z FOTOHTML Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną – Potwierdzenie otrzymania zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa/odbiór usług

5.1. Odbiór zamówionych Usług odbywa się za w formie uzgodnionej z Klientem. Dodatkowe koszty zostają uzgodnione z Kupującym w czasie składania Zamówienia.

5.2. Termin realizacji dostawy uzgadniany indywidualnie licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.fotohtml.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy świadczenia usług następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Usług podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny przelewem na numer konta bankowego 37 1090 1665 0000 0001 2257 9903

 

VII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. FOTOHTML podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony internetowej w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić FOTOHTML o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu strony internetowej.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem strony Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

FOTOHTML Grzegorz Stach, Brunary 132, 38-315 Uście Gorlickie

oraz mailowo pod adres –

info@fotohtml.pl

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem strony.

9.5. FOTOHTML zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 

VIII. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy FOTOHTML a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy FOTOHTML a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę FOTOHTML

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Właściciel firmy
Grzegorz Stach